ย้อนกลับ
การเสนอชื่อคณาจารย์ผู้สมควรได้รัยการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
วันที่ 12 เมษายน 2566

สภาพนักงานขอเชิญชวน คณาจารย์เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ใน 6 สาขา ดังนี้

  1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขาสังคมศาสตร์
  4. สาขามนุษยศาสตร์
  5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์
  6. สาขารับใช้สังคม

 

การจัดทำข้อมูลในแบบเสนอชื่อ

  1. กรอกข้อมูลลงในแบบเสนอชื่อฯ โดยบันทึกเป็นไฟล์ word และ pdf โดยใช้ชื่อไฟล์เป็นชื่อภาษาอังกฤษของท่าน เช่น som.doc และ som.pdf
  2. จัดทำหลักฐานแนบให้เป็นไฟล์ PDF โดยตั้งชื่อไฟล์จัดเรียงจากรหัสสาขา/อักษรย่อสถาบัน/ชื่อบุคคล/ตัวชี้วัด(ลำดับผลงาน) เช่น 02_CMU_som_4.1(1).pdf เป็นต้น (โดยดูข้อมูลการตั้งชื่อไฟล์จากเอกสารใบนำส่งเอกสารในการเสนอชื่อ)
  3. ส่วนงานนำส่งไฟล์แบบประวัติและผลงานมาให้ สำนักงานสภาพนักงาน มช. e-mail: employeecouncil@cmu.ac.th ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: สำนักงานสภาพนักงาน มช.
โทร. 053-943029 หรือ 053-943018

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.