ย้อนกลับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “CyberSecurity Hardening Day”
วันที่ 1 มีนาคม 2566

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “CyberSecurity Hardening Day” เนื่องจากแนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์นับวันจะมีจำนวนมากและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการใช้งานส่วนตัวและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ซึ่งอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถตกเป็นเป้าโจมตีได้โดยง่าย ทำให้เกิดผลกระทบความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “CyberSecurity Hardening Day” เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานโดยทั่วไปและผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรสามารถปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ สภาพนักงานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสังกัดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “CyberSecurity Hardening Day” ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00น. รูปแบบ Online Webinarm ที่ https://cmu-th.zoom.us/j/3091509446 โดยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566


Join Zoom Meeting
https://cmu-th.zoom.us/j/3091509446
Meeting ID: 309 150 9446

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.