ย้อนกลับ
โครงการสร้างพี่เลี้ยงการทำงานเชิงเคราะห์ สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เต็มจำนวนแล้ว


     สภาพนักงานร่วมกับเครือข่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนางานประจำ ได้กำหนดจัดโครงการสร้างพี่เลี้ยง การทำงานเชิงวิเคราะห์บุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผลักดัน ให้บุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความรู้ทางด้านการทำงานเชิงวิเคราะห์อย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการและมีมาตรฐานในระดับสากล และเพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้มีการทำงานเชิงวิเคราะห์เป็นวงกว้างและมีความยั่งยืน สภาพนักงานจัดโครงการสร้างพี่เลี้ยงการทำงานเชิงวิเคราะห์ขึ้นเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ทำผลงานเชิงวิเคราะห์สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองและภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สามารถทำผลงานเชิงวิเคราะห์ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและเป็นการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการให้มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น

     ในการนี้ สภาพนักงานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการสร้างพี่เลี้ยงการทำงานเชิงวิเคราะห์สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และ ห้องประชุมสำนักงานสภานพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มายังสำนักงานสภาพนักงาน

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.